شماره کارت بانکی:
6037-9914-6473-9378
به نام بابک ناهیدی آذر